กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทป รายการชั่วโมงข่าว

อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ รศ.บุษราสร้อยระย้า และ อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพานิชย์ หลักสูตร “การพัฒนาผืนผ้าด้วยเส้นด้ายจากซังข้าว” ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News ระบบ DigitalTV ช่อง 19 และ ดาวเทียมช่อง 29 ในรายการ”ชั่วโมงข่าว” มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถ่ายทำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร