ข่าวประกาศ

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง บัณฑิตที่ไดรับการแตงตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตํารวจ ที่ไดรับการแตงตั้งยศหลังวันที่ สภาอนุมัติปริญญามีความประสงคขอเปลี่ยนคํานําหนานามในการขานนามบัณฑิต

11303745_1121080561252002_1963802723_n