กิจกรรม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยคหกรรมศาสตร์