กิจกรรม

สัมนาวิชาการ บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย

นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่8 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสัมนาวิชาการเรื่อง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร” โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว และ ผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รศ.บุษรา สร้อยระย้า และ นายธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วยคณบดี เป็นอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา จัดขึ้นวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทรพระนคร