กิจกรรม

คหกรรมฯเข้าร่วม จิบน้ำชา “เสวนาภาพลักษณ์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมฟังบรรยายใน โครงการจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ ซึ่งจัดโดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร