กิจกรรม

โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น วันที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวปิดโครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการและประชาชนที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ในหลักสูตรการทำชาต้นอ่อนข้าวสาลี หมูไก่หมักซอสบาบีคิว ซอสเกาหลี ช่อดอกไม้ธนบัตร กระเป๋าสานผ้าสักหลาด จัดโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ เป็นผู้ประสานงาน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับการอบรมเป็นจำนวนมากและหลักสูตรสามารถนำไปพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ได้เป็นอย่างดี