กิจกรรม

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์ โดย คุณปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล คุณสมโภชน์ กุลธารารมณ์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม เป็นวิทยากรผู้อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2102 อาคารเรือนปัญญา ชั้น1 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558