กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

3 รางวัลมาลัยประธาน (ประเภทมาลัยกลม)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล จากการประกวดโครงการส่งเสริมการประกวดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัล จากการประกวดการร้อยมาลัย ในโครงการส่งเสริมการประกวดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พระนครใต้) มทร.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงค์ ถ่องดิกิจฉการ อาคาร 11 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พระนครใต้) มทร.กรุงเทพฯ