กิจกรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแห่เทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2558