กิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นำโดยอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.มัลลิกา จงจิตต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาดังกล่าว เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากอาจารย์และนักศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย และได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยให้จัดตกแต่งเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทย