กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี รางวัลความประพฤตดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวพล เรไรวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558 โดย ฯพณฯ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา