กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คว้า 6 รางวัล การประกวด เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ อีก 5 รางวัล ในการประกวด เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและแข่งขันการประดิษฐ์ใบตอง ในงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยฝีมืออันประณีตและความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงศิษย์และเก่าศิษย์ปัจจุบันในการร่วมกันประดิษฐ์ผลงาน โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวด ทำให้ได้มาซึ่งรางวัลสำคัญ 6 รางวัล ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อย เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยมีนายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ นายสุรเทพ ตันตระกูล นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์กรสกุล นายชาญณรงค์ จุมปี นายวิษณุพงศ์ รัตนะ นายธีระยุทธ์ รุ่งเรือง นายอานนท์ จุลพันธ์ นายฤทธิชัย ไกรพล น.ส.วิมลรัตน์ จันทร์หอม และทีม รับถ้วยพระราชทาน เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วิจิตรตระการพานพระศรีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายธีระยุทธ์ รุ่งเรือง นายวิษณุพงศ์ รัตนะ นายชาญณรงค์ จุมปี นายฤทธิชัย ไกรพล นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “วิจิตรตระการบายศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายสุรเทพ ตันตระกูล นายวีระพงษ์ ปากโพ นายอรรถชัย อินทร์เลียม นายดูดี บุญขวัญ นายภานุวัฒน์ จำนงค์ นายศักดิ์ชัย โนนทิง นายจักรกฤษณ์ ดาระโส นายปารเมศ สังฆคุณ นายสนัสวี สีหะ นายนิติพล เจนกาญจนดิลก นายศุภชัย วรรณโคตร์ นายศรายุท คำมา นายอานนท์ จุลพันธ์ นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง นายเกิดอนันต์ เจ๊กนอก น.ส.จงกลณี สาวสวรรค์ น.ส.กมลวรรณ สีครอบ น.ส.สมฤทัย สร้อยโสม น.ส.ศรญา แสงพุทธา น.ส.วิมลรัตน์ จันทร์หอม และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “วิจิตรตระการพานพระศรีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดย นายอรรถชัย อินทร์เลียม นายดูดี บุญขวัญ นายวีระพงษ์ ปากโพ น.ส.กมลวรรณ สีครอบ น.ส.จงกลณี สาวสวรรค์ และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
5. รางวัลชมเชย การประกวด“วิจิตรตระการพานพระศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายณรงคฺกร ทองหมื่น นายจักรภพ สามเพชรเจริญ นายธิติพงส์ รัตนสกุลทิพย์ น.ส.ปินรัตน์ รอกแก้ว น.ส.เกษร และทีม บริรักษ์ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
6.รางวัลชมเชย การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อย เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”โดยนายดธามาศ อิทธิยาภรณ์ นายสิริพงษ์ สารทอง นายวรุฒม์ สุขเกษม น.ส.วิจิตรา เพชรเนียน น.ส.ณัฐชา พิพัฒน์ฐติกร และทีม รับเกียรติบัตรและเงินรางวั