กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์.. พัฒนาวิชาชีพคณาจารย์ เชิญรองประธานสภาดอกไม้โลกให้ความรู้เทคนิคการจัดดอกไม้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้เชิญคุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก (เอเชีย – แปซิฟิก) และคุณคนี เนื่องทวี ผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมโอเรียนเต็ล 23 ปี Exclusive House Clipper มาบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการจัดดอกไม้ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อการแข่งขันในโอกาสเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น เมื่อ9 กรกฎาคม 2558