กิจกรรม

โครงการค่าย Anti-AIDs SHOWING Getting To Zero

ชมรม Anti-AIDs ฝ่ายกิจการนักศึษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการค่าย Anti-AIDs SHOWING Getting To Zero เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงภัยเอดส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างมุมมองให้แก่เยาวชนในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอส์รวมถึงสร้างทัสนคติที่ดีให้แก่บุคคลติดเชื่อ และสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบใช้ในชีวตประจำวันได้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ อุ่นเรือนรีสอร์ท ตำบลสาลิกา อำเถชภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก เป็นผู้ควบคุมดูแล