กิจกรรม

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร