กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ เข้าอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสร้างความเข้าใจและบทบาทสำคัญของการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าอบรม“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณอัจฉรา ปัทมาวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คุณณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี และอาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานวิชาสหกิจศึกษาให้ถูกต้อง..