กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร