กิจกรรม

โครงการสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาสรรมถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการแข่งขันในโอกาสเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่บุคลากรภายในคณะให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน โดยมี คุณจรรยา นาคะเสถียร และ คุณกอบกิจ น าคะเสถียรเป็นวิทยากรอบรมการเพ้นท์สีและตกแต่งลวดลายบนผืนผ้า วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 651 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มทร.พระนคร