กิจกรรม

คหกรรมฯ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ โดยมีคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ อาจารย์ดำเนิน ไชยแสน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร