กิจกรรม

พิธีประกอบน้ำพระพุทธมนต์ 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีประกอบน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร