กิจกรรม

รับน้องสร้างสรรค์ 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ จัดขึ้นวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร