ข่าวประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2558 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาโภชนศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กันยายน 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม