ข่าวประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) 59

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บันนี้ ถึง 22 กันยายน 2558
รับสมัคร และ ชำระเงิน (สมัครผ่านทางเว็บไซต์ และด้วยตนเอง)
1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ (ระบบรับสมัครนักศึกษา)
http://admis.rmutp.ac.th/ หรือ http://www.rmutp.ac.th/
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2. สมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระเงิน จำนวน 300 บาท ตั้งแต่ 8.30–16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 งานทะเบียน
หลักฐานการสมัครด้วยตนเอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา GPA 2.50 ขึ้นไป
*ยกเว้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี GPA 2.75 ขึ้นไป
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียนแต่ละสาขา