กิจกรรม

เสริมสร้างสูตรทักษะการดำรงชีวิตและงานอาชีพด้านแกะสลัก

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมเสริมสร้างสูตรทักษะการดำรงชีวิตและงานอาชีพด้านแกะสลัก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และได้สืบสานความเป็นไทยจากครูภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

1 (2) 2 (2) 4 (2) 7 6 5 (2)