กิจกรรม

คหกรรมฯจัดแสดงผลงาน World Flower Council

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสภาดอกไม้โลก เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในการจัดงานสภาดอกไม้โลก (เอเชีย-แปซิฟิก) 2015 โดยมีนักจัดดอกไม้กว่า 200คน จาก 20ประเทศทั่วโลกมาร่วมจัดดอกไม้ในครั้งนี้ ภายใต้ธีมงาน ” ตำนานแห่งไทย จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์ ” (Mythical Thailand and Beyond) โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดตกแต่งดอกไม้ในครั้งนี้ และได้รับความวางไว้วางใจจากทางสภาดอกไม้โลก จัดนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำนวน 11คน เป็นผู้ช่วยนักจัดดอกไม้จากต่างประเทศอีกด้วย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานครฯ