กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมฯร่วมแสดงความยินดี

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร และ คณาจารย์ เข้ามอบของขวัญที่ระลึก แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร