กิจกรรม

คหกรรมฯ ถ่ายทอด นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs วันที่5

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย งานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” โดยมี อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต เป็นวิทยากรถ่ายทอด “การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจเพื่อมูลค่” วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล