กิจกรรม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs

านคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” โดยมี อาจารย์นันทวัน ชมโฉม และ อาจารย์โชดกทับจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอด “การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นไอศกรีม” วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพขึ้นอีก 4วัน ดังนี้

– วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 การผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 การผลิตโดนัทผักสุขภาพ เวลา 13.00 – 16.00
– วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 การผลิตเต้าฮวยนมสด/เต้าฮวยผลไม้ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจเพื่อมูลค่า เวลา 13.00 – 16.00