กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับถ้วยพระราชทาน 2 รางวัล การประกวดร้อยมาลัยและการแกะสลักผลไม้

คหกรรมฯ รับถ้วยพระราชทาน 2 รางวัล การประกวดร้อยมาลัยและการแกะสลักผลไม้ ในงาน Bangkok Contest 2015 By Way of Contempotary Thailand

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมประกวดการแกะสลักผักผลไม้ และการร้อยมาลัยในงาน”ประกวดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา ตามแบบวิถีไทย 2558″ Bangkok Contest 2015 By Way of Contempotary Thailand เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ได้รับรางวัลดังนี้
1. นายสิริวัฒน์ บัวประยูร นางสาวปภาวรินทร์ ภวสาครินทร์ นายกบินทร์ สารัตน์ ชนะเลิศการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ประเภทอุดมศึกษา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. นางสาวโนรี เหลืองอ่อน และนางสาวขวัญจิรา ประทีป ชนะเลิศการแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. นายณรงค์กร ทองหมื่น และนายวาณุชิต พุทธวงค์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา
4. นายวีระพงษ์ ปากโพ และนายชัชฎา จุ่มกำ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา
5. นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ และนายดูดี บุญขวัญ รับรางวัลชมเชยการแข่งขันการร้อยมาลัย ประเภทอุดมศึกษา