กิจกรรม

รับมอบของที่ระลึกจากทีมข่าวบริษัทสฤษติ์อักษรา

ทีมข่าวบริษัทสฤษติ์อักษรา จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับธัญพืชบรรจุกระป๋องในรายการ สุข สุด สุด ประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เข้ามอบของที่ระลึกแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในการให้ความอนุเคราะห์ทีมข่าวเข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับความรู้ด้านโภชนาการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ และข้อสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร