กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาลีลาศ

นายทศพล สุทัศน์ และประภัสรา คงศรีโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเภทบีกิน จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 10 “พระนครเกมส์” เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร