กิจกรรม

ศูนย์การค้าสุพรีม เข้าขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ศูนย์การค้าสุพรีม เข้าขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

คุณศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ มอบของที่ระลึก แด่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ศูนย์การค้าดำเนินกิจการครบรอบ 5 ปี และขอขอบคุณคณะฯที่ให้การสนับสนุนในการร่วมมือจัดกิจกรรมกับศูนย์การค้ามาโดยตลอด โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับมอบของที่ระลึก เมื่อ 29 กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร