กิจกรรม

อาจารย์คหกรรม…ให้สัมภาษณ์ความรู้ด้านอาหาร ช่อง5

ทีมข่าวบริษัทสฤษติ์อักษรา จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับธัญพืชบรรจุกระป๋องให้กับรายการ สุข สุด สุด ประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เข้าสัมภาษณ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับความรู้ด้านโภชนาการอาหารและคุณภาพอาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ สหัสโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการให้สัมภาษณ์ และความรู้เกี่ยวกับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและข้อสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร โดยมีว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ให้สัมภาษณ์ เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดออกอากาศประมาณเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558