กิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อทำนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญถาวร และ ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ โดยในช่วงเช้าพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และ การบรรยายพิเศษโดย พันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร ส่วนในช่วงบ่ายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย พระมหากฤษดา ธิถะปัญโญ ป.ธ.9 และ การบรรยายแนะนำแหล่งเรียนรู้สำคัญในวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยพระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตะญาโณ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์