กิจกรรม

กฐินพระราชทาน 58

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน โดย กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงวัดจำนวนทั้งสิ้น 2,878,042 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบบาทสองถ้วน) พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ในการนี้ คณาจารย์และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สาขาวิชาอุตหากรรมการบริการอาหาร ให้การต้อนรับแขกดูแลเรื่องน้ำดื่ม พร้อมทั้งสโมรสรนักศึกษา นักศึกษาช้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ทุกสาขาวิชาร ยืนต้อนรับผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร