กิจกรรม

วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่สาธิตการทำ ขนมไทย ตามที่ปรากฏในบทเพลงพระราชนิพนธ์พระอาทิตย์ชิงดวง จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ขนมดอกลำดวน สังขยา ขนมตาล ทองหยิบ ฝอยทอง ครองแครง หม้อแกง ขนมถ้วย ขนมชั้น ขนมกล้วย สามแซ่ แช่อิ่ม ปลากริมไข่เต่า กล้วยแขก และข้าวเม่า ภายในงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี : 700ปี สังคีต-ศิลป์แห่งสยามประเทศ” โดยมี อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานและควมคุมดูแล พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ร่วมสาธิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย