กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึก 58

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2558
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ“ยาเสพติดกับแนวคิด แบบประชาธิปไตย”และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม เมื่อ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา