กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

การประกวดหนูน้อย นพมาศ วัดราชาธิวาสฯ

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ร่วมทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงในคุณค่าความสำคัญ ร่วมมือกันอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร