กิจกรรม

กิจกรรมเดินการกุศล มทร.พระนคร 2559

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์