กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558 เมื่อ 21-23 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ