กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะกรรมตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.ต้น-ม.ปลาย ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เมื่อ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงล้านนา พิษณุโลก