กิจกรรม

ต้อนรับผู้นำกัมพูชา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา จัดแสดงและสาธิตการร้อยมาลัย แกะสลักผักผลไม้และขนมไทย ต้อนรับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และโอกาสครบรอบ 65ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา เมื่อ18 ธันวาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล