กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา”

นายฉัตรศิริ แสงคำคม นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้ารับทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” เมื่อ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยนายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาประสานงาน นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุน