กิจกรรม

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษา นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 18 และ19 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน และวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม