กิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2559

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558