กิจกรรม

อบรมผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ 59

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้ ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนไปประจำการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำกระทงทอง มัสมั่นไก่ ไก่ผัดเม็ดมะม่วง และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีหลักการจัดดอกไม้ ดอกไม้บนโต๊ะอาหาร ช่อบูเก้ และกระเช้าผลไม้ จัดโดยงานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร
โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มอบเกียรติบัติ แก่ผู้อบรมดังกล่าว