กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ แก่บุคลากรสายวิชาการ ให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยระยะที่ 1จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ“นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่องานคหกรรมศาสตร์์” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน“กลุ่มทอผ้าขนแกะ”บ้านห้วยหอม ดูงานโครงการในพระราชดำริ “โครงการสวนสนบ่อแก้ว”และศึกษาศิลปวัฒนธรรม“วัดจองกลางและวัดจองคำ”จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาธรรมชาติ ณ ดอยอินทนนท์ ป่าดึกดำบรรพ์ต้นไม้ห่มผ้า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2558