กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชยาภัสร์ ยอดแก่น นักศึกษาสาขา วิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP 2016 และ นายกฤศรัณย์ สีสัน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Mr. RMUTP 2016 พร้อมได้รับรางวัล POPULAR VOTE จากการประกวด Mr. & Miss RMUTP 2016 ในงาน“11 ปี RMUTP คิด (ส์) ดี ทำดี…เพื่อสังคม” เมื่อ 20 มกราคม 2559 ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ:รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา