กิจกรรม

ประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์ และศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย คณะกรรมการตรวจประเมิน ในโอกาสเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร