กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลชนะเลิศจิตลีลา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจิตลีลา ประกอบเพลงมหาวิทยาลัย ระดับอุมศึกษา ในงาน“11 ปี RMUTP คิด (ส์) ดี ทำดี…เพื่อสังคม” เมื่อ 19 มกราคม 2559 ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้จากความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคี ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาตร์